ALLMÄNNA VILLKOR | Spajder

ALLMÄNNA VILLKOR

SPJDR AB (nedan kallat Spajder) 559232-5020 med adress Trefasgatan 4, 721 30 Västerås

1. BESTÄLLARENS ÅTAGANDEN

Beställaren ska kostnadsfritt tillhandahålla Spajder all data och allt underlag som erfordras för Uppdragets genomförande. Beställaren ska aktivt verka för att Uppdraget kan genomföras på avsett sätt.

2. ARVODE

Ersättning utgår i enlighet med accepterad offert / orderbekräftelse.

Alla inlänkar hyrs med 12 månaders användningstid åt gången om inte annat är överenskommet skriftligen.

Arvodet omfattar all ersättning för personal anställd av Spajder och engagerad i uppdraget utom traktamentsersättningar och reseersättningar.

I de fall som Spajder betalar för kunds faktiska annonskostnader till externa leverantörer som t ex Google, Facebook eller andra medier så tillkommer 4 % på det totala beloppet Spajder betalar till leverantör.

Priserna revideras årligen vid kalenderårsskifte, eller vid omfattande volymförändringar hos kunden eller på grund av andra viktiga omständigheter.

Spajder kan när som helst och utan föregående meddelande justera det pris som avtalats för en tjänst i enlighet med förändringar i den allmänna prisnivån genom att använda ett erkänt och vanligt använt index i det land där Spajder har sin registrerade företagsadress. Val av index är Spajders enda beslut. Justering kan ske tidigast från och med januari kalenderåret efter ikraftträdandedatumet.

Vid automatisk förnyelse av Avtalet kan Spajder justera priset för avtalad tjänst enligt den aktuella prislistan, som utan föregående meddelande om detta gäller för förnyelsestiden.

3. ÄNDRINGAR AV UPPDRAGET

Beställaren har rätt att under hand ändra Uppdraget, dock att vid väsentlig förändring Spajders medgivande först ska inhämtas.

4. PERSONAL OCH UTBYTE AV PERSONAL

Spajder ska använda den personal Spajder bedömer lämplig för Uppdragets genomförande. Spajder har rätt att fritt byta ut personal.

5. LEDNING OCH ANSVARSFÖRDELNING

Spajder ansvarar för ledning, detaljplanering och genomförande av Uppdraget. Beställaren svarar för riktigheten av tillhandahållet material.

6. RAPPORTERING, DOKUMENTATION M.M.

Spajder avger löpande rapporter över utfallet av sitt arbete.

Kund erhåller vid efterfrågan egen inloggning till onlinerapporteringssystem alternativt annan rapportering.

Så snart Uppdraget avslutats ska Spajder överlämna erforderlig dokumentation samt material och utrustning tillhörande Beställaren.

Register över inlänkar är Spajders material.

7. BETALNING

Arvodesbelopp och särskild ersättning för kostnader ska faktureras månadsvis per den första, femtonde alternativt den sista i varje månad och betalning ske senast 20 dagar efter mottagande av respektive faktura om inget annat överenskommet.

8. ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Spajder förbehåller sig äganderätten till immateriella rättigheter som framkommer vid Uppdragets utförande.

Beställaren tillerkänns dock en icke exklusiv och icke tidsbegränsad rätt att för avtalat ändamål nyttja, mångfaldiga och ändra produkten av Spajders utförda arbete inom ramen för Uppdraget, i sin fortsatta verksamhet utan Spajder medgivande.

Om den produkt Spajder inom ramen för Uppdragets utförande tagit fram innehåller delar för vilka rättigheterna tillhör tredje man, gäller inte Beställarens rätt att ändra för dessa delar. Spajder ska av denna anledning uttryckligen ange vilka delar som tillhör tredje man.

9. SEKRETESS OCH INFORMATIONSHANTERING

Part förbinder sig att under uppdragstiden och för en tid av 36 månader efter uppdragets upphörande inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid genomförandet av Uppdraget.

Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

  1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal;
  2. upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten;
  3. upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

10. AVTALSTID

Vid fast avtalstid så gäller att om avtalet inte sägs upp av part senast 1 månad före avtalstidens utgång förlängs avtalet med samma löptid som överenskommits i orderbekräftelsen.

Vid löpande avtal så kan avtalet när som helst sägas upp och då avslutas avtalet 6 månader efter att uppsägning inkommit om inget annat överenskommet.

Alla uppsägningar måste skickas in skriftligen via post eller mail.

11. PARTS INSOLVENS

Vardera parten har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Oavsett om avtalet sägs upp eller inte, ska part gottgöras skada, som uppkommit till följd av den andra partens obestånd.

12. REKLAMATION OCH PRESKRIPTION

Part ska reklamera den andra partens kontraktsbrott utan oskäligt uppehåll.

Parts rätt att göra påföljd gällande i anledning av den andra partens kontraktsbrott upphör 3 månader efter det att avtalet upphört att gälla. Denna begränsning gäller dock inte om kontraktsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller åtgärd eller underlåtenhet som står i strid med tro och heder.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

Utöver vad som anges i bestämmelsen om befrielsegrunder är Spajders ansvar begränsat enligt följande.

Spajder ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

Spajder kan inte garantera någon specifik position i Googles organiska flöden eller annonsflöden.

14. FULLSTÄNDIG REGLERING

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.

15. UTEBLIVEN BETALNING

Om beställaren uteblir med sin betalning av fakturor, trots påminnelse har Spajder rätt att säga upp avtalet i förtid. Avtalet kan då sägas upp av Spajder med 1 månads uppsägningstid.